Các ngày nghỉ lễ của TLSQ năm 2022

 


Tháng 1

Thứ Hai ngày 17:           Martin Luther King Jr. Day

Thứ Hai ngày 31:          Viet Nam’s Lunar New Year

 

Tháng 2

Thứ Ba ngày  1:              Viet Nam’s Lunar New Year

Thứ Hai ngày 21:           Presidents’ Day

 

Tháng 5

Thứ Hai ngày 30:           Memorial Day

 

Tháng 6

Thứ Hai ngày 20:           Juneteenth 

 

Tháng 7

Thứ Hai ngày 4:             Independence Day 

 

Tháng 9

Thứ Sáu ngày 2:             Viet Nam’s National Independence Day

Thứ Hai ngày 5:             Monday Labor Day 

 

Tháng 10

Thứ Hai ngày 10:           Columbus Day 

 

Tháng 11

Thứ Sáu ngày 11:           Veterans Day 

Thứ Năm ngày 24:          Thanksgiving Day 

 

Tháng 12

Thứ Hai ngày 26:           Monday off for Christmas Day

VietNam Consulate

VietNam Consulate