(Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư – MPI) – Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 9/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.610 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 80.566 tỷ đồng, giảm 30,6% về số doanh nghiệp và giảm 38,7% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 11,7%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 64.022 lao động, giảm 37,0% so với tháng 8/2017.

 

 

Trong tháng 9/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.946 doanh nghiệp, tăng 21,2%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.564 doanh nghiệp, giảm 6,2%; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.877 doanh nghiệp, tăng 36,4%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 982 doanh nghiệp, giảm 14,3% so với tháng 8/2017.

 

Trong 9 tháng năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 115.067 doanh nghiệp, trong đó có 93.967 doanh nghiệp thành lập mới và 21.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cả nước có thêm 93.967 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 902.682 tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 2.144.034 tỷ đồng, bao gồm: Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 902.682 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.241.352 tỷ đồng với 27.579 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 886.453 lao động, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 27,2 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 7,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; Công ty TNHH 1 thành viên là 5,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; Công ty hợp danh là 3,9 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.

 

Trong 9 tháng năm 2017, tỷ lệ doanh nghiệp quay trở lại hoạt động phân theo vùng lãnh thổ tăng cao nhất ở vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 13,9% với 3.410 doanh nghiệp; Ngược lại, vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm thấp nhất so với các vùng khác với 8.253 doanh nghiệp, giảm 1,6%./.

 

 

VietNam Consulate

VietNam Consulate