Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 và 8 tháng năm 2017

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(MPI) – Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 8/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 12.404 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 131.378 tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 39,0% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 30,8%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 101.659 lao động, tăng 8,8% so với tháng 7/2017.

Trong tháng 8/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.605 doanh nghiệp, giảm 26,0%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.667 doanh nghiệp, giảm 11,7%; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.110 doanh nghiệp, giảm 44,6%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.146 doanh nghiệp, giảm 1,6% so với tháng 7/2017.

Trong 8 tháng năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 104.511 doanh nghiệp. Cả nước có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh là 1.930.456 tỷ đồng, bao gồm: Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 822.116 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.108.340 tỷ đồng với 24.658 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 822.431 lao động, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 27,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 7,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; Công ty TNHH 1 thành viên là 5,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; Công ty hợp danh là 3,8 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Trong 8 tháng năm 2017, một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ số lao động gia nhập thị trường giảm so với cùng kỳ năm 2016, gồm có: Vận tải kho bãi đăng ký 27.419 lao động, giảm 25,6%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 15.228 lao động, giảm 21,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo đăng ký 323.767 lao động, giảm 19,4%; Khai khoáng đăng ký 4.794 lao động, giảm 14,3% và Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 7.943 lao động, giảm 9,0%… Các ngành còn lại đều có tỷ lệ lao động đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 19.154 doanh nghiệp, tăng 2,4%. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động phân theo vùng lãnh thổ tăng ở 03 vùng, bao gồm: Vùng Đồng bằng Sông Hồng với 5.647 doanh nghiệp, tăng 11,7%; Trung du và miền núi phía Bắc có 894 doanh nghiệp, tăng 11,2% và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 3.055 doanh nghiệp, tăng 10,4%. 03 vùng còn lại giảm lần lượt là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có 1.532 doanh nghiệp, giảm 20,5%; Tây Nguyên có 573 doanh nghiệp, giảm 3,7% và Đông Nam Bộ có 7.453 doanh nghiệp, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2016./.

 

VietNam Consulate

VietNam Consulate