Tháng 1
Thứ Hai ngày 01 New Year’s Day
Thứ Hai ngày 15 Martin Luther King Jr. Day
   
   
Tháng 2  
Thứ Sáu ngày 09 (30 Tết) – Thứ Hai ngày 13 Lunar New Year
Thứ Hai ngày 19 Presidents’ Day
   
Tháng 5   
Thứ Tư ngày 01 International Worker’s Day
Thứ Hai ngày 27 Memorial Day
   
 Tháng 6
 
 
Thứ Tư ngày 19 Juneteenth
 Tháng 7  
Thứ Năm ngày 04  Independence Day
Tháng 9

Thứ Hai ngày 02

Labor Day
Tháng 10  
Thứ Hai ngày 14  Columbus Day
   
Tháng 11  
 Thứ Năm ngày 28  Thanksgiving
   
Tháng 12  
Thứ Tư ngày 25 Christmas Day
VietNam Consulate

VietNam Consulate