Tháng 1
Thứ Hai ngày 01 New Year’s Day
Thứ Hai ngày 15 Martin Luther King Jr. Day
   
   
Tháng 2  
Thứ Sáu ngày 09 (30 Tết) – Thứ Hai ngày 13 Lunar New Year
Thứ Hai ngày 19 Presidents’ Day
   
Tháng 5   
Thứ Tư ngày 01 International Worker’s Day
Thứ Hai ngày 27 Memorial Day
   
Tháng 7  
Thứ Năm ngày 04 Independence Day
   
Tháng 9  
Thứ Hai ngày 02

 

Tháng 10

Thứ Hai ngày 14

 Labor Day

 

 

Columbus Day

   
Tháng 11  
   
Thứ Năm ngày 28 Thanksgiving
   
   
Tháng 12  
Thứ Tư ngày 25 Christmas Day
VietNam Consulate

VietNam Consulate