Tháng 1
Thứ Hai ngày 02 New Year’s Day
Thứ Hai ngày 16 Martin Luther King Jr. Day
Thứ Sáu ngày 20 – Thứ Hai ngày 23 Lunar New Year
   
Tháng 2  
Thứ Hai ngày 20 Presidents’ Day
   
   
   
Tháng 5  
Thứ Hai ngày 29 Memorial Day
   
Tháng 7  
Thứ Ba ngày 04 Independence Day
   
Tháng 9  
Thứ Hai ngày 04 Labor Day
   
Tháng 11  
Thứ Sáu ngày 10 Veterans Day
Thứ Năm ngày 23 Thanksgiving Day
Thứ Sáu ngày 24 Day after Thanksgiving
   
Tháng 12  
Thứ Hai ngày 25 Christmas Day
VietNam Consulate

VietNam Consulate