Tháng 1
Thứ Hai ngày 02 New Year’s Day
Thứ Hai ngày 16 Martin Luther King Jr. Day
Thứ Sáu ngày 20 – Thứ Hai ngày 23 Lunar New Year
   
Tháng 2  
Thứ Hai ngày 20 Presidents’ Day
   
   
 Tháng 5   
Thứ Hai ngày 01 International Worker’s Day
Thứ Hai ngày 29 Memorial Day
   
Tháng 7  
Thứ Ba ngày 04 Independence Day
   
Tháng 9

Thứ Sáu ngày 01

 
Thứ Hai ngày 04

Thứ Hai ngày 18

Labor Day

 

   
Tháng 11  
Thứ Sáu ngày 10 Veterans Day
Thứ Năm ngày 23 Thanksgiving Day
Thứ Sáu ngày 24 Day after Thanksgiving
   
Tháng 12  
Thứ Hai ngày 25 Christmas Day
VietNam Consulate

VietNam Consulate