• Tổng vốn thực hiện:1250 triệu USD
  • Tổng vốn đăng ký

– Đăng ký cấp mới: 528,45 triệu USD
– Đăng ký tăng thêm: 528,341 triệu USD
– Góp vốn, mua cổ phần: 374.604 triệu USD

  • Tổng số dự án

– Tổng dự án cấp mới: 246 dự án
– Tổng dự án tăng thêm: 96 lượt dự án
– Góp vốn, mua cổ phần: 428 dự án

  • Tổng xuất khẩu

– Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 12616 triệu USD
– Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 12525 triệu USD

Tổng nhập khẩu: 10031 triệu USD

VietNam Consulate

VietNam Consulate