Nộp hồ sơ trực tuyến, nhận Giấy xác nhận gửi đến nhà bằng FedEx / Submit application form online (either by Computer or SmartPhone), receive LETTER OF CONFIRMATION delivered by FedEx

I. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM CHỦNG / INFORMATION OF COVID-19 VACCINATION RECORD CARD HOLDER
MaleFemale
Việt NamNước ngoài / Other country

Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.

Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.

Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.


Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN KẾT QUẢ, HỒ SƠ / INFORMATION FOR THE RECIPIENTIII. YÊU CẦU CỤ THỂ / SERVICES
FedEx Overnight Weekdays DeliveryFedEx Overnight Weekend Delivery
  • Các mục đánh dấu * là nội dung BẮT BUỘC cung cấp thông tin / Fields with * make are Mandatory.
  • Tổng Lãnh sự quán bảo lưu quyền yêu cầu đương đơn bổ sung thông tin để phục vụ cho việc xác minh và xử lý hồ
    sơ / The
    Consulate General reserves the right to request applicants to supplement additional documents and to provide
    other
    relevant information for verification of personal identity.

Submit application form online successfully
VietNam Consulate

VietNam Consulate