Nộp hồ sơ trực tuyến, nhận Sổ Miễn thị thực gửi đến nhà bằng FedEx / Submit application form online (either by Computer or SmartPhone), receive Detached Certificate of Visa Exemption delivered by FedEx

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN / PERSONAL INFORMATION
Nam/MaleNữ/Female


Hình mới chụp, phông nền trắng, mắt hình thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu / The photograph must meet specifications: taken in front of a plain white or off-white background and in full-face view directly facing the camera; neutral face expression and no colored glasses. The size must be at least 1.5inch x 1.8inch.
Chỉ chấp nhận file ảnh với định dạng: jpg, jpeg, png./ Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.

Hộ chiếu hoặc Thẻ Cư trú phải còn hạn ít nhất 01 năm kể từ ngày nộp hồ sơ / Passport or Resident card should be valid for at least 01 year
Chỉ chấp nhận file ảnh với định dạng: jpg, jpeg, png./ Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.


Ví dụ: Bằng Quốc tịch, Giấy kết hôn, Giấy khai sinh.../ Le: Certificate of Naturalization, Marriage Certificate, Birth Certificate...
Chỉ chấp nhận file ảnh với định dạng: jpg, jpeg, png./ Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.

II. THÔNG TIN LIÊN LẠC / CONTACT INFORMATIONIII. YÊU CẦU CỤ THỂ / SERVICES
FedEx Overnight Weekdays DeliveryFedEx Overnight Weekend Delivery
  • Các mục đánh dấu * là nội dung BẮT BUỘC cung cấp thông tin / Fields with * make are Mandatory.
  • Tổng Lãnh sự quán bảo lưu quyền yêu cầu đương đơn bổ sung thông tin để phục vụ cho việc xác minh và xử lý hồ sơ / The Consulate General reserves the right to request applicants to supplement additional documents and to provide other relevant infomation for verification of personal identity.

Visa application submitted successfully

VietNam Consulate

VietNam Consulate