CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG


Phòng Đối ngoại - Cộng đồng
ĐT: (415)922-1707  
Phó Tổng Lãnh sự Ngô Quang Anh; Ext. 114
Lãnh sự Hoàng Viết Khang; Ext. 121
Lãnh sự Nguyễn Hoài Nam; Ext. 110
Lãnh sự Đặng Lê Hoàng; Ext. 109
Lãnh sự Nguyễn Hoàng Diệu Tâm; Ext. 111


Phòng Lãnh sự
ĐT: (415)922-1707    (415)922-1577   
Lãnh sự Bùi Nguyên Long; Ext. 108
Lãnh sự Ngô Mạnh Toàn; Ext. 105
Lãnh sự Hoàng Ngọc Giản; Ext. 117
Lãnh sự Bùi Lan Phương; Ext. 106
Lãnh sự Nguyễn Thị Cát Ngọc; Ext. 104
Lãnh sự Trần Văn Tùng; Ext. 101
Lãnh sự Phạm Ngọc Cường; Ext. 102
           Phạm Văn Nhàn; EXT.118


Văn phòng
ĐT: (415)922-1707   
Phó Lãnh sự Trần Quang Bình; Ext. 116
Mr. Phạm Văn Thịnh; Ext. 100


Phòng Thương mại
Địa chỉ: No. 474, 35th Ave., San Francisco, CA 94121
ĐT: 415-990-2636     Fax: 415-751-1751
E-mail: vinatrade-sf@vietnam-ustrade.org
Lãnh sự, Trưởng Thương vụ, Trần Minh Thắng, Email: thangtm@gmail.com
Lãnh sự Thương mại, Lê Nam Trung, Email: Trungle.moit@gmail.com
Lãnh sự Thương mại, Bùi Thị Hương, Email: phuongpink6909@moit.gov.vn

Văn phòng Khoa học Công nghệ
Địa chỉ: 1550 Eddy St., Suite 220, San Francisco, CA 94115
ĐT:
(415) 767-6936
Lãnh sự, Trưởng Đại diện Nguyễn Thị Ngọc Dung, Email: nndung@most.gov.vn
Lãnh sự, Nguyễn Anh Tuấn, Email: natuan@most.gov.vn1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757