TỔNG QUAN

Kể từ khi ban hành Luật đầu tư nước ngoài năm 1987 và tính đến cuối năm 2011, Việt Nam đã thu hút được khoảng 13.700 dự án đầu tư nước ngoài (chỉ tính các dự án còn hiệu lực) với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 200 tỷ USD. Đến nay, các nhà đầu tư của 94 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam.

 

Khuôn khổ pháp lý về đầu tư hiện nay của Việt Nam được điều chỉnh bởi hai luật cơ bản: Luật Doanh nghiệp quy định việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, và Luật Đầu tư quy định về hoạt động đầu tư, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, bảo đảm và ưu đãi đầu tư. Cả hai luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và được coi là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện môi trường pháp lý về các hoạt động đầu tư và quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam.

 

Nhằm khuyến khích đầu tư, Chính phủ Việt Nam đã đưa các biện pháp bảo đảm đầu tư, trong đó có các cam kết quan trọng sau đây:  

 

·         Vốn đầu tư và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

 

·         Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động đầu tư; bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong việc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

·         Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài bằng đồng tiền tự do chuyển đổi: lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh; những khoản tiền trả cho việc cung cấp kỹ thuật, dịch vụ, sở hữu trí tuệ; tiền gốc và lãi các khoản vay nước ngoài; vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư; các khoản tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

 

·         Quyền lợi và ưu đãi của nhà đầu tư được đảm bảo trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách.

 

* Luật Đầu tư

* Luật Doanh nghiệp

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757