HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

Đầu tư trực tiếp

 

-       Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

-          Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

-          Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT.

-          Đầu tư phát triển kinh doanh.

-          Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

-          Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

-          Các hình thức đầu tư trực tiếp khác.


Đầu tư gián tiếp

 

-          Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác.

-          Thông qua Quỹ đầu tư chứng khoán;Thông qua các định chế tài chính trung gian khác.

-          Hoạt động đầu tư thông qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác của tổ chức, cá nhân và thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan.

 


1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757