Việt kiều Mỹ xin trở lại quốc tịch Việt Nam
16/03/2012 17:36 (GMT+7)

Hỏi   :   Tôi là Việt kiều Mỹ muốn xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Xin cho biết thủ tục và thời hạn giải quyết?


Trả lời:

Điều 25 Luật Quốc tịch 2008, Điều 2 Thông tư Liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP- BNG-BCA ngày 01/03/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ xin trở lại quốc tịch như sau:

• Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ghi vào Sổ thụ lý hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định và phải được đóng dấu treo của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nơi đã tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn cho người xin trở lại quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

• Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thẩm tra và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất về việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam về Bộ Ngoại giao để chuyển đến Bộ Tư pháp.

• Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an xác minh về nhân thân của người xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

• Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam thì gửi thông báo bằng văn bản cho người đó để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch.

• Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy xác nhận thôi quốc tịch nước ngoài của người xin trở lại quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

• Trường hợp người xin trở lại quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài, người xin trở lại quốc tịch Việt Nam là người không quốc tịch thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

• Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

• Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định của Chủ tịch nước cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Bộ Tư pháp gửi bản sao Quyết định này kèm theo danh sách những người được trở lại quốc tịch Việt Nam cho Bộ Ngoại giao để chuyển cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi đã tiếp nhận hồ sơ.

• Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được bản sao Quyết định, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông báo bằng văn bản cho người được trở lại quốc tịch Việt Nam, trong đó ghi rõ: số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định, nội dung Quyết định.

Như vậy: Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp bạn đang cư trú ở Mỹ, xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì bạn phải nộp hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ bạn sẽ được cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đóng dấu treo của Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, nếu hồ sơ không đầy đủ và không hợp lệ thì bạn sẽ được hướng dẫn để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Để biết rõ hơn bạn có thể liên hệ với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ.


1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757