Bộ ngoại giao Việt Nam

Tổng lãnh Sự Quán Việt Nam tại San Francisco

Print
Các phó tổng lãnh sự

PHÓ TỔNG LÃNH SỰ
Ông Ngô Quang Anh 
Phó Tổng Lãnh sự
Nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng 8/2016